Ảnh cho khóa học e-Banking: Chuyển tiền nhanh
Co-opBank

Giới thiệu chung về khoá học:

  • Đối tượng học viên
  • Mục tiêu khoá học
  • Ước lượng thời gian cần thiết để hoàn thành (ước tính số giờ mỗi tuần)
  • Các lưu ý yêu cầu hoàn thành khoá học