{mlang vi}Quy trình chăm sóc Khách hàng{mlang}{mlang en,fr,fr_ca}Client Care Protocol{mlang}
Trần Thị Hà May

Quy trình chăm sóc Khách hàng

Khóa học dành cho Cán bộ tín dụng của các Quỹ TDND, cung cấp các công cụ và hướng dẫn sử dụng công cụ để CBTD sử dụng trong quá trình tiếp cận, phỏng vấn và tư vấn thông tin Khách hàng. Các công cụ được xây dựng dựa trên nguyên tắc Khách hàng là trọng tâm.