• PRMS - Trao đổi Diễn đàn
    Hạn chế Không được truy cập trừ khi: Your Đối tác trong dự án STEP contains "Ngân hàng Hợp tác"

Các khoá học hiện có

Áp dụng công cụ kiểm toán nội bộ tại Quỹ TDND
Phạm Công Bằng

Áp dụng công cụ kiểm toán nội bộ tại Quỹ TDND

Hướng dẫn áp dụng bộ công cụ Kiểm toán nội bộ do dự án STEP phát triển tại các Quỹ TDND

[Demo] Áp dụng công cụ kiểm toán nội bộ tại Quỹ TDND
Phạm Công Bằng

[Demo] Áp dụng công cụ kiểm toán nội bộ tại Quỹ TDND

Hướng dẫn áp dụng bộ công cụ Kiểm toán nội bộ do dự án STEP phát triển tại các Quỹ TDND

[Demo] Cho vay theo dòng tiền

[Demo] Cho vay theo dòng tiền

[DEMO] Khóa hướng dẫn cán bộ tín dụng các quỹ TDND về phương pháp cho vay dựa theo đồng tiền và sử dụng mẫu thẩm định do dự án STEP hỗ trợ xây dựng.

Facilitating Learning Online - Fundamentals

Facilitating Learning Online - Fundamentals

This workshop will help you enhance skills needed to confidently and effectively facilitate online learning

Moodle Features Demo

Moodle Features Demo

This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.

{mlang vi}Thiết kế và hỗ trợ khóa học trực tuyến{mlang}{mlang en}How to design and facilitate an online course{mlang}

Thiết kế và hỗ trợ khóa học trực tuyến

After completing this course you will be able to plan an e-learning course together with exercises and elements of online teaching strategy, using a variety of tools and teaching methods selected specifically to meet your goals.