• PRMS - Trao đổi Forum
    Accès restreint Non disponible à moins que : Votre Đối tác trong dự án STEP contienne "Ngân hàng Hợp tác"

Cours disponibles

TOEIC 500 - Online, Free (12/12 Units)

TOEIC 500 - Online, Free (12/12 Units)

Khóa học tiếp tục trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để bạn có thể đạt được điểm thi TOEIC 500. 


{mlang vi}Quy trình tín dụng và cho vay dựa trên dòng tiền (tiếng Anh){mlang}{mlang en}Credit cycle and cash-flow based lending (English version){mlang}
Tardif Rachel

English version

Áp dụng công cụ kiểm toán nội bộ tại Quỹ TDND
Phạm Công Bằng

Áp dụng công cụ kiểm toán nội bộ tại Quỹ TDND

Hướng dẫn áp dụng bộ công cụ Kiểm toán nội bộ do dự án STEP phát triển tại các Quỹ TDND

[Demo] Áp dụng công cụ kiểm toán nội bộ tại Quỹ TDND
Phạm Công Bằng

[Demo] Áp dụng công cụ kiểm toán nội bộ tại Quỹ TDND

Hướng dẫn áp dụng bộ công cụ Kiểm toán nội bộ do dự án STEP phát triển tại các Quỹ TDND

[Demo] Cho vay theo dòng tiền

[Demo] Cho vay theo dòng tiền

[DEMO] Khóa hướng dẫn cán bộ tín dụng các quỹ TDND về phương pháp cho vay dựa theo đồng tiền và sử dụng mẫu thẩm định do dự án STEP hỗ trợ xây dựng.

Facilitating Learning Online - Fundamentals

Facilitating Learning Online - Fundamentals

This workshop will help you enhance skills needed to confidently and effectively facilitate online learning

Moodle Features Demo

Moodle Features Demo

This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.

{mlang vi}Thiết kế và hỗ trợ khóa học trực tuyến{mlang}{mlang en}How to design and facilitate an online course{mlang}

After completing this course you will be able to plan an e-learning course together with exercises and elements of online teaching strategy, using a variety of tools and teaching methods selected specifically to meet your goals.