Cours disponibles

  Khoá học mẫu

  Khoá học mẫu

  Giới thiệu chung về khoá học:

  • Đối tượng học viên
  • Mục tiêu khoá học
  • Ước lượng thời gian cần thiết để hoàn thành (ước tính số giờ mỗi tuần)
  • Các lưu ý yêu cầu hoàn thành khoá học

  Moodle Features Demo

  Moodle Features Demo

  This course outlines Moodle's features by providing examples of activities and resources.