Available courses

Course image How to design and facilitate an online course
E-Learning Facilitation
After completing this course you will be able to plan an e-learning course together with exercises and elements of online teaching strategy, using a variety of tools and teaching methods selected specifically to meet your goals.
Course image Client Care Protocol
Non-financial services
Hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn
Course image e-Banking: Chuyển tiền nhanh
Co-opBank

Giới thiệu chung về khoá học:

  • Đối tượng học viên
  • Mục tiêu khoá học
  • Ước lượng thời gian cần thiết để hoàn thành (ước tính số giờ mỗi tuần)
  • Các lưu ý yêu cầu hoàn thành khoá học